RODO

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest:

Masko Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Kębłowie, NIP: 588 245 45 26, REGON 384916313, KRS 0000815010

Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przedstawienie oferty sprzedaży nieruchomości,  wymiana korespondencji, udzielanie odpowiedzi na pytania, w tym za pomocą poczty elektronicznej i/lub drogą telefoniczną. Sporządzenie umowy rezerwacyjnej, umowy deweloperskiej, umowy przyrzeczonej, umowy o prace dodatkowe, zawarcie tych umów i ich realizacja, przetwarzanie do celów podatkowych.

Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie umowy, której Państwo jesteście stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy, na podstawie zgody wyrażonej poprzez dobrowolne podanie danych osobowych w przesłanej do nas korespondencji. Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do wykonania zawartej umowy (art.6 ust. 1 lit b) RODO). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (obowiązek podatkowy; art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane będą przetwarzane przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umów zawartych z osoba, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. US). Mogą być nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. notariusze, zarządcy nieruchomości, dostawcy usług IT, obsługa kadrowo – księgowa, serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane) oraz podmioty na rzecz których my świadczymy usługi.

Prawa związane z przetwarzaniem danych
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Konsekwencje niepodania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia Państwu oferty sprzedaży nieruchomości, a następnie zawarcia stosownych umów. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia oferty oraz zawarcia jakiejkolwiek umowy w procesie sprzedaży nieruchomości.